Archive for Нова початкова школа

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА

Концепція НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ (ОНОВЛЕНО)
Презентація «Про новації у початковій школі»
Опис ключових змін до навчальних програм (1-4 класи)
Опис ключових змін до орієнтовних вимог до оцінювання та методичних рекомендацій
Критерії оцінювання
Поради психолога
Відеоматеріали до оновлених програм початкової школи
Хрестоматія

Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів: дидактико-методичні аспекти

    Компетентнісний підхід у шкільному навчанні є інноваційним засобом його модернізації. Це зумовлено проблемами досягнення більш якісної освіти не загалом для системи, а для кожного учня. ДЕТАЛЬНЫШЕ >>

Формування змісту навчання математики на засадах компетентнісного підходу

О. В. Онопрієнко,
канд. пед. наук,
Інституту педагогіки
НАПН України

   У статті подано аналіз науково-методичного досвіду розроблення змісту навчання у початковій школі; показано, як застосовано цей досвід у процесі оновлення змісту навчання математики на засадах компетентнісного підходу ДЕТАЛЬНІШЕ>>

Методика навчання математики в початковій школі: теорія і практика

Коваль Л.В., Скворцова С.О. Методика навчання математики: теорія і практика: Підручник для студентів за спеціальністю 6.010100 «Початкове навчання», освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» [2-ге вид., допов. і переробл.] – Х.: ЧП «Принт-Лідер», 2011. – 414 с.

Особливості змісту нових навчальних програм

Нова редакція Державного стандарту початкової загальної освіти і нові навчальні програми для 1—4-х класів націлюють навчальний процес на запровадження компетентнісного підходу в навчанні молодших школярів. ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Портфоліо як засіб контролю результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу

УДК 373. 312. 67

Онопрієнко О.В.

            У статті подано характеристику результів навчання молодших школярів; розкрито сутнісні ознаки учнівських портфоліо, визначено цілі їх укладання; схарактеризовано види портфоліо, прийнятні для початкової школи; конкретизовано їх структуру; описано умови роботи з портфоліо в контексті контролю досягнень учнів. Ключові слова: компетентнісний підхід, результати навчання молодших школярів, учнівське портфоліо.
ДЕТАЛЬНІШЕ >>

Методичний коментар до організації контрольно-оцінювальної діяльності на уроках математики

    У статті розкрито методичні аспекти здійснення контролю навчальних досягнень учнів з математики в контексті переходу на новий Державний стандарт початкової загальної освіти. Завантажити можна ДЕТАЛЬНІШЕ >>.

 

Зміни до навчальних програм для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Наказ Міністерства № 1495 від 22.12.2014 «Про затвердження змін до навчальних програм для 4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

Українська мова (мова навчання) 4 клас 

Українська мова (як державна) у навчальних закладах з навчанням російською мовою 4 клас

Русский язык 4 класс

Літературне читання 4 клас

Математика 4 клас

Природознавство 4 клас 

«Я у світі» 4 клас

Інформатика 4 клас